TRANSFORMASI INDONESIA. Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

Dialog dengan AULIA SARA....

Aulia wrote:
"‎ QS 7:143 ُﻪُّﺑَﺭ ُﻪَﻤَّﻠَﻛَﻭ ﺎَﻨِﺗﺎَﻘﻴِﻤِﻟ ٰﻰَﺳﻮُﻣ َﺀﺎَﺟ ﺎَّﻤَﻟَﻭ َﻝﺎَﻗ ۚ َﻚْﻴَﻟِﺇ ْﺮُﻈﻧَﺃ ﻲِﻧِﺭَﺃ ِّﺏَﺭ َﻝﺎَﻗ ِﻞَﺒَﺠْﻟﺍ ﻰَﻟِﺇ ْﺮُﻈﻧﺍ ِﻦِﻜَٰﻟَﻭ ﻲِﻧﺍَﺮَﺗ ﻦَﻟ ﺎَّﻤَﻠَﻓ ۚ ﻲِﻧﺍَﺮَﺗ َﻑْﻮَﺴَﻓ ُﻪَﻧﺎَﻜَﻣ َّﺮَﻘَﺘْﺳﺍ ِﻥِﺈَﻓ ٰﻰَﺳﻮُﻣ َّﺮَﺧَﻭ ﺎًّﻛَﺩ ُﻪَﻠَﻌَﺟ ِﻞَﺒَﺠْﻠِﻟ ُﻪُّﺑَﺭ ٰﻰَّﻠَﺠَﺗ ُﺖْﺒُﺗ َﻚَﻧﺎَﺤْﺒُﺳ َﻝﺎَﻗ َﻕﺎَﻓَﺃ ﺎَّﻤَﻠَﻓ ۚ ﺎًﻘِﻌَﺻ ُﻝَّﻭَﺃ ﺎَﻧَﺃَﻭ َﻚْﻴَﻟِﺇ ] َﻦﻴِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟﺍ٧:١٤٣ ] Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku". Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman". ﴿١٤٣﴾ ORANG-ORANG KAFIR TERDAHULU PUN SELALU MEMINTA AGAR "TUHAN" MENAMPAKKAN DIRI NYA SECARA LANGSUNG

QS 2:118 ﺎَﻨُﻤِّﻠَﻜُﻳ ﺎَﻟْﻮَﻟ َﻥﻮُﻤَﻠْﻌَﻳ ﺎَﻟ َﻦﻳِﺬَّﻟﺍ َﻝﺎَﻗَﻭ َﻝﺎَﻗ َﻚِﻟَٰﺬَﻛ ۗ ٌﺔَﻳﺁ ﺎَﻨﻴِﺗْﺄَﺗ ْﻭَﺃ ُﻪَّﻠﻟﺍ ْﺖَﻬَﺑﺎَﺸَﺗ ۘ ْﻢِﻬِﻟْﻮَﻗ َﻞْﺜِّﻣ ﻢِﻬِﻠْﺒَﻗ ﻦِﻣ َﻦﻳِﺬَّﻟﺍ ٍﻡْﻮَﻘِﻟ ِﺕﺎَﻳﺂْﻟﺍ ﺎَّﻨَّﻴَﺑ ْﺪَﻗ ۗ ْﻢُﻬُﺑﻮُﻠُﻗ ] َﻥﻮُﻨِﻗﻮُﻳ٢:١١٨ ] Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata: "Mengapa Allah tidak (langsung) berbicara dengan kami atau datang tanda- tanda kekuasaan-Nya kepada kami?" Demikian pula orang- orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu; hati mereka serupa. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin. ﴿١١٨﴾ TIDAK LAH MUNGKIN BAGI SEORANG MANUSIA PUN UNTUK DAPAT BERBICARA DENGAN "ALLAH" SECARA LANGSUNG, KECUALI DENGAN PERANTARAAN WAHYU, ATAU DI BELAKANG TABIR, ATAU DENGAN CARA MENGUTUS SEORANG UTUSAN

QS 42:51ُﻪَﻤِّﻠَﻜُﻳ ﻥَﺃ ٍﺮَﺸَﺒِﻟ َﻥﺎَﻛ ﺎَﻣَﻭ ِﺀﺍَﺭَﻭ ﻦِﻣ ْﻭَﺃ ﺎًﻴْﺣَﻭ ﺎَّﻟِﺇ ُﻪَّﻠﻟﺍ َﻲِﺣﻮُﻴَﻓ ﺎًﻟﻮُﺳَﺭ َﻞِﺳْﺮُﻳ ْﻭَﺃ ٍﺏﺎَﺠِﺣ ٌﻢﻴِﻜَﺣ ٌّﻲِﻠَﻋ ُﻪَّﻧِﺇ ۚ ُﺀﺎَﺸَﻳ ﺎَﻣ ِﻪِﻧْﺫِﺈِﺑ ] ٤٢:٥١ ]Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha ‎"

___________________
Jawab :


MENURUT PEMAHAMAN KRISTEN MANUSIA MEMANG TIDAK DAPAT MELIHAT SEGENAP KEBERADAAN ALLAH....KARENA ALLAH ITU ROH ADANYA....(YOH 4:24) 

Akidah ISLAM mengatakan ALLAH MAHA HALUS(AL-LATIF)....artinya....TIDAK TERLIHAT...

Q6:103.

[Transliteration]  La tudrikuhu alabsaru wahuwa yudriku alabsara wahuwaallateefu alkhabeeru

[Indonesian] Dia TIDAK DAPAT DICAPAI oleh PENGLIHATAN MATA, sedang Dia DAPAT MELIHAT segala penglihatan itu dan Dialah Yang MAHA HALUS lagi Maha Mengetahui. =>DIA TIDAK DAPAT DICAPAI PENGLIHATAN MATA KARENA IA MAHA HALUS....

KATA HALUS(=Al-Lathif) BERMAKNA JUGA SBB :

HALUS => (4) tidak tampak dan tidak dapat diraba; berupa +"ROH"+...
 Referensi: http://kamusbahasaindonesia.org/HALUS#ixzz22YMqws9f :

YOH 4:24 =>ALLAH ITU ROH(PNEUMA HO THEOS)... 2Kor. 3:17 Sebab Tuhan adalah Roh...


MAKA DARI ITU...tidak ada SEORANGPUN dapat melihat ALLAH...Yoh. 1:18 Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah....

1 TIM 1:17 ......Allah yang kekal, YANG TAK NAMPAK, yang esa! Amin. 

Dan TUHAN YESUS adalah GAMBARAN ALLAH yang tidak KELIHATAN...
Kol. 1:15 Ia(TUHAN YESUS) adalah GAMBAR ALLAH yang TIDAK KELIHATAN, ...

1 YOH 5:20 ...Yesus Kristus. Dia(TUHAN YESUS) adalah Allah yang BENAR dan HIDUP YANG KEKAL.

KONFIRM DENGAN :

YOH 1:4 => NKJV  In Him(IN JESUS) was LIFE(=KEHIDUPAN), and the life was the light of men.

SHG TUHAN YESUS BERKATA ...


YOH 14:6 => ......I AM THE WAY AND THE TRUTH AND THE LIFE.....=>DENGAN KATA LAIN TUHAN YESUS INGIN BERKATA 3 HAL : I AM THE WAY ; I AM THE TRUTH ;  I AM THE LIFE.....


I AM THE LIFE.... JUGA DAPAT KITA JUMPAI PADA PERNYATAAN TUHAN YESUS SBB: 

YOH 11:25 => ...."I am the resurrection and the life => I AM THE RESURRECTION(KEBANGKITAN);I AM THE LIFE....=>TUHAN YESUSLAH KEHIDUPAN YANG KEKAL ITU SENDIRI.....

KARENA SEGALA KEHIDUPAN ADA DI DALAM DIA....MAKA MAHA DAHSYAT-NYA SEGENAP KEILAHIAN ALLAH....SHG DIKATAKAN :


MAT 5:34 ....  karena LANGIT adalah TAKHTA ALLAH,....


MAT 5:35 ... karena BUMI ADALAH TUMPUAN KAKI-NYA....


Kis. 7:49 LANGIT ADALAH TAKHTA-KU, dan BUMI ADALAH TUMPUAN KAKI-KU. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagi-Ku, demikian firman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentian-Ku? 


JADI TERLIHAT CUKUP DAHSYAT-NYA KEMEGAHAN SEGENAP KEILAHIAN ALLAH ITU SENDIRI....MANUSIA SEBENARNYA TAK DAPAT MEMBANGUN RUMAH BAGI ALLAH....KARENA SEGALA SESUATU YANG HIDUP INI ADA DI DALAM DIRI-NYA....BAGAIMANA MANUSIA MENCIPTAKAN RUMAH BAGI-NYA.....ITULAH KEDAHSYATAN KEMULIAAN ALLAH....TETAPI ALLAH YANG NUZUL KE DUNIA DAPAT KITA LIHAT....NUZUL BERBEDA DENGAN TEOFANI....KARENA DALAM AKIDAH ISLAM ALLAH YANG NUZUL ADA 2 TUJUAN....YAKNI MENGHAPUS DOSA,DAN TANDA KIAMAT....


TUHAN DAPAT TURUN KE DUNIA MENYATAKAN DIRI-NYA....DENGAN CARA TEOFANI/EPIFANI...

Didalam KEKRISTENAN dikenal ISTILAH Teofani/Epifani....
Apa itu TEOFANI?
Teofani berarti Allah menampakkan diri dengan tanda-tanda yang dapat dihayati oleh yang bersangkutan, sehingga ybs. sadar bahwa mereka berhadapan dengan Allah sendiri.
Umpamanya, Allah menampakkan diri-Nya kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri, Allah menampakkan diri kepada Israel di dalam tiang awan, dalam awan yang padat yang disertai guruh dan kilat di atas gunung Sinai, di dalam kemuliaan-Nya yang melalui Musa, menampakkan diri kepada Gideon sebagai malaikat Tuhan("Malak Yahweh"), dan seterusnya.

Malak YAHWEH/Malak Ha'ELOHIM(tertulis dalam PL sbg =>Malaikat TUHAN;Malaikat Allah;SANG FIRMAN=YOH 1:1-3;14)...
>>Kejadian 22:11
LAI TB, Tetapi berserulah Malaikat TUHAN (Malak YHVH) dari langit kepadanya: "Abraham, Abraham." Sahutnya: "Ya, Tuhan." =>cukup jelas Malak YHVH disahut oleh pernyataan ABRAHAM : Ya TUHAN...
Translit, VAYIQRA 'ELAV MALAKH YEHOVAH (YHVH baca Adonay) MIN-HASYAMAYIM VAYOMER 'AVRAHAM 'AVRAHAM VAYOMER HINENI
Catatan :
- Terjemahan LAI-TB menulis "Malaikat YHVH" dengan huruf kapital pada awalan kata.
- Terjemahan KJV dan NIV menulis "angel of the LORD" dengan huruf kecil awalan kata

>>Kejadian 31:11(=>PADA AYAT INI TERLIHAT JELAS MALAKH YHVH ITU BERFIRMAN .....KARENA MALAKH YHVH ADALAH SANG FIRMAN ITU SENDIRI...YOH 1:1;YOH 1:3;YOH 1:14)....
LAI TB, Dan Malaikat Allah(Malak Ha'ELOHIM) berfirman kepadaku dalam mimpi itu: Yakub! Jawabku: Ya Tuhan!
Translit, VAYOMER 'ELAI MALAKH HA'ELOHIM BAKHALOM YA'AQOV VA'OMAR HINENI
Catatan :
- Terjemahan LAI-TB menulis "Malaikat Allah" dengan huruf kapital pada awalan kata.
- Terjemahan KJV dan NIV menulis "angel of God" huruf kecil awalan kata

LAI-TB menganggap penampakan/ kehadiran Malaikat kepada manusia dalam suatu kasus tertentu adalah suatu penampakan yang "khusus" yaitu "Teofani" dari Allah yang Esa yang mempunyai fungsi menyatakan diri kepada manusia dan sering menyatakan diri dalam bentuk malaikat ataupun rupa manusia.

Malak Yahweh sering menyatakan  diri sebagai manusia, Ia menemui Hagar (Kej 16) dan berkata atas Nama-Nya sendiri dan dipanggil 'El-Roi'. 'Ia bergumul dengan Yakub dan menyatakan diri sebagai Allah' (Kej 22:28-32). Bila pribadi pertama 'Bapa' tidak pernah menyatakan muka-Nya kepada manusia (Kel 33:20), Malak Yahweh sebagai pribadi kedua sering memimpin bani Israel sebagai figur Malaekat yang berotoritas mengidentifikasikan diri sebagai Yahweh dan bisa dilihat muka-Nya (band. Yoh 1:18), seperti 'Menahan Abraham membunuh anaknya Ishak' (Kel 14) dan 'Menampakkan Diri kepada Abraham' (Kej 17,18), 'Menyuruh Gideon' (Hak.6), 'Menubuatkan kelahiran Simson' (Hak 13), 'Menyuruh Elia ke gunung Horeb' (1Raj.19), dan 'Menyuruh Daud membangun Bait Allah di Yerusalem' (2Raj.19:35). Ia juga menyatakan diri sebagai 'Hakim pembela Israel' dari para musuh (Bil.22:22-35; 2Raj.19:35).=>Saat MALAKH YHVH menyatakan diri kepada MANUSIA....maka SURGA tidak KOSONG....tetapi masih ada ALLAH itu sendiri....sekalipun ALLAH menampakjan diri pada seseorang....tetapi KEILAHIAN ALLAH tidak dapat dibatasi oleh DIMENSI/RUANG/WAKTU....sehingga pada saat bersamaan dapat HADIR...karena IA MAHA HADIR....saat yang sama IA HADIR didepan seseorang...dan saat yang sama IA tetapi HADIR di SURGA itulah ke MAHA HADIR-AN Allah.....DAN HAL ITU TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AKIDAH ISLAM....Q 42:51 CUKUP JELAS TUHAN DAPAT MENYATAKAN DIRI-NYA DENGAN CARA TEOFANI/EPIFANI......MELALUI MALAKH YAHWE....

PERTANYAAN UNTUK ANDA :

>>MANAKAH DALIL BAHWA ALLAH TIDAK AKAN/TIDAK DAPAT TURUN KE DUNIA DALAM AKIDAH QURAN MAUPUN HADIS??

______________

Aulia Sara also commented on Insan LS Mokoginta's Wall post.
Aulia wrote: "MANA DALILNYA BELUM WAKTUNYA ALLAH TURUN KE DUNIA?? APAKAH ANDA HENDAK MENGATUR ALLAH BOS? APAKAH ALLAH YANG NUZUL KE DUNIA ITU DIATUR OLEH QURAN DAN HADIS TIMINGNYA? TENTU TIDAK....ITU TERSERAH TUHAN....YANG PENTING ALLAH KALO TURUN KE DUNIA PASTI MELAKUKAN 2 HAL : 1. MENGHAPUS DOSA DUNIA.... 2. PERTANDA KIAMAT.... 1 jam yang lalu · *4**5 Allah menghapus dosa tdk perlu turun ke dunia / nuzul brow....Allah Maha Kuasa diatas ARASHY DIA BISA MELAKUKAN APA SAJA"

Point pernyataaan AULIA SARA =>
Allah menghapus dosa tdk perlu turun ke dunia / nuzul brow....Allah Maha Kuasa diatas ARASHY DIA BISA MELAKUKAN APA SAJA"
____________
Jawab :
ALLAH MEMANG MAHA KUASA....MAHA SEGALANYA.....TETAPI BUKAN BERARTI ALLAH TIDAK MAHA ADIL.....

SPT APA MAHA ADIL?MAHA ADIL ARTINYA MAHA MENUNTUT....

Ayat Berikut di bawah ini gambaran SIFAT-SIFAT Ilahi :
Mzm. 7:11(7-12) Allah adalah Hakim yang ADILl ....
Mzm. 116:5 TUHAN adalah PENGASIH dan ADIL, Allah kita PENYAYANG.
Imamat 19:2b LAI TB, Kuduslah kamu, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, kudus. 


Mari kita camkan ke-3 sifat Allah ini bahwa Dia itu Adil, Dia itu Kasih/PENYAYANG(AR-RAHMAN,AR-RAHIM) dan Dia itu Kudus!
Allah yang Maha-Kuasa memang berkuasa mengampuni kita di setiap waktu, namu dosa kita tidak bisa diampuni begitu saja karena Allah juga Adil dan Konsekwen dengan hukum-pokok keadianNya, yaitu harus menghukum setiap dosa yang kita perbuat. Hukum "upah dosa adalah maut" adalah aktif disepanjang waktu (Roma 6:23; Kejadian 2:17;YEH 18:4=>SETIAP ORANG YANG BERBUAT DOSA HARUS MATI).

REF BACAAN : http://tindonesia.blogspot.com/2011/12/allah-maha-kasih-vs-allah-maha-adil.html


CONTOH : JIKA SI A DAN B BERDOSA TERHADAP ALLAH....TIBA-TIBA SI A DIBIARKAN ALLAH MASUK SURGA....PADAHAL SI A JUGA MELAKUKAN DOSA JUGA SPT SI B,SEDANG SI B MASUK NERAKA KARENA DOSANYA(Q 2:81;Q 19:71=>SUATU KETETAPAN DARI ALLAH PENDOSA KEKAL DI NERAKA DALAM AKIDAH ISLAM)....DAPATKAH DIKATAKAN ALLAH ITU MAHA ADIL JIKA MELEPASKAN SI A DARI HUKUMAN?


TUHAN MEMANG MAHA KUASA....TAPI JANGAN BENTURKAN SIFAT KE MAHA ADIL-AN ALLAH DENGAN KE MAHA KASIH+MAHA KUASA-NYA ALLAH...


KARENA DALAM AKIDAH ISLAM CUKUP JELAS....ADA NERACA(QS 21:47;QS 7:9;QS 23:102)....NERACA INI SEBENARNYA INGIN MENJELASKAN BAHWA DALAM AKIDAH ISLAM ALLAH ITU MAHA ADIL...IA SANGAT MEMPERHATIKAN DETAIL KESALAHAN DAN DOSA MANUSIA....TIDAK MISS 1 DOSAPUN....


Q 21:47 Kami akan memasang TIMBANGAN YANG TEPAT...Kami(ALLAH) sebagai pembuat PERHITUNGAN. =>NERACA TERSEBUT TEPAT/AKURAT....TIDAK MISS....BERARTI DENGAN KATA LAIN ALLAH ITU MAHA ADIL ADANYA....IA BENAR-BENAR MEMPERHITUNGKAN DOSA MANUSIA.....


DALAM ISLAM DIKENAL QISAS ....ALLAH SANGAT MENEGAKKAN PERHITUNGAN NYAWA GANTI NYAWA....


Qisas (bahasa arab: قصاص) adalah istilah dalam hukum islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), mirip dengan istilah "hutang NYAWA dibayar NYAWA". .... 


>"Hai orang-orang yang BERIMAN DIWAJIBKAN bagi kamu QISHASH....[Al Baqarah:178]


>"Dan Kami tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) bahwa JIWA(NYAWA) dibalas dengan JIWA(NYAWA), mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka pun ada Qisasnya. ... [Al Maa-idah:45]


>"Dan dalam qishaash itu ADA (jaminan kelangsungan) HIDUP BAGIMU, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa" (QS Al-Baqarah:179)


Q 2:179... dalam qishaash itu ADA (jaminan kelangsungan) HIDUP BAGIMU =>JAMINAN KELANGSUNGAN HIDUP BAGIMU DI DUNIA DAN AKHIRAT......


LEX TALIONIS
Selain mengenal Dosa = Hutang. Orang-orang Yahudi sejak Perjanjian Lama telah mengenal Hukum Pembalasan setimpal (Lex Talionis)

* Ulangan 19:21 LAI TB, Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku: nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki.

KESEPAHAMAN QURAN DAN TAURAT TTG QISAS....
>[Al Maa-idah:45] =>..... jiwa(NYAWA) dibalas dengan jiwa(NYAWA)....
>Ulangan 19:21 =>....nyawa ganti nyawa....
Dosa = Hutang, Dosa upahnya maut(ROMA 6:23a;YEH 18:4;YEH 18:20), artinya Dosa harus dibayar dengan Nyawa. NYAWA GANTI NXAWA!


>>Dan DALAM QISHAASH itu ADA (jaminan kelangsungan) HIDUP BAGIMU..(QS Al-Baqarah:179)DALAM QISAS ITU ADA HIDUP BAGIMU(Q 2:179)....HIDUP SPT APA YANG DIMAKSUD?ADA KESELAMATAN DALAM QISAS....

KESELAMATAN NYAWA ANDA dibayar dengan NYAWA....

Ketentuan Korban penghapusan dosa/kesalahan/pelanggaran keseluruhannya adalah dengan "menumpahkan darah". Dalam Imamat dicatatat macam-macam korban sbb :
- Korban bakaran (Imamat 1:1-17); darah
- Korban Sajian (Imamat 2:1-16) ; tepung/ minyak
- Korban Kedamaian/keselamatan (Imamat 3:1-17) ; darah
- Korban Penghapusan Dosa (Imamat 4:1-35) ; darah
- Korban Pelanggaran (Imamat 5:1-13) ; darah, (orang miskin boleh memakai tepung dibakar diatas korban "darah" binatang orang lain).
- Korban penebus salah (Imamat 5:14-19; 6:1-7) ; darah


DALAM HUKUM TOBAT MURNI SIFATNYA MUDAH-MUDAHAN DIAMPUNI(Q 66:8....MUDAH-MUDAHAN....)...TOBAT DARI JALAN YANG JAHAT MEMANG ITU KEWAJIBAN KITA SEBAGAI ORANG YANG DITUNTUT HIDUP KUDUS SPT DIRI-NYA....TETAPI TOBAT ITU SENDIRI TIDAK DAPAT MENJAMIN KEHIDUPAN AKHIRAT BAGI MANUSIA....KRN SIFATNYA MUDAH-MUDAHAN.....QURAN TIDAK PERNAH BERKATA DALAM TOBAT MURNI TERDAPAT JAMINAN KELANGSUNGAN HIDUP BAGIMU.....GA ADA AYATNYA DEMIKIAN....

TETAPI CUKUP JELAS KAMU DIWAJIBKAN QISAS...

>"Hai orang-orang yang BERIMAN DIWAJIBKAN bagi kamu QISHASH....[Al Baqarah:178] =>BAGI ORANG YANG BERIMAN DIWAJIBKAN UNTUK QISAS....

DAN DALAM QISAS TERDAPAT JAMNINAN KELANGSUNGAN HIDUP BAGIMU....DI DUNIA DAN AKHIRAT...

>Q 2:179... dalam qishaash itu ADA (jaminan kelangsungan) HIDUP BAGIMU =>JAMINAN KELANGSUNGAN HIDUP BAGIMU DI DUNIA DAN AKHIRAT.....

KONSEP PENEBUSAN/PENGAMPUNAN DOSA ADA DI DALAM PERJANJIAN LAMA…PENEBUSAN HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH "TUHAN" SENDIRI…..
>>Mzm. 107:2 Biarlah itu dikatakan ORANG-ORANG yang DITEBUS TUHAN, yang ditebus-Nya dari kuasa yang menyesakkan,

>>Yes. 62:12 Orang akan menyebutkan mereka "BANGSA KUDUS ", "ORANG-ORANG TEBUSAN TUHAN", dan engkau akan disebutkan "yang dicari", "kota yang tidak ditinggalkan".[SUATU BANGSA DIKATAKAN KUDUS HANYA ADA 1 CARA YAKNI DITEBUS DAN DIKUDUSKAN OLEH TUHAN SENDIRI…..KONFIRM… YES 43:25…. Yer. 33:8…]

YES 43:25 Aku, AKULAH DIA[ANI HU] yang MENGHAPUS DOSA pemberontakanmu oleh karena AKU SENDIRI...YEREMIA 33:8 AKU[ALLAH/THEOS] AKAN MENTAHIRKAN MEREKA DARI SEGALA KESALAHAN YANG MEREKA LAKUKAN DENGAN BERDOSA TERHADAP AKU[ALLAH/THEOS]...

>>Mi. 4:10……. engkau akan DITEBUS oleh TUHAN ….

BERARTI HANYA TUHAN YANG BERKUASA MENEBUS DOSA MANUSIA…..SEBAB CIPTAAN TIDAK DAPAT MENANGGUNG DOSA SESAMANYA(YEH 18:20;IBR 10:4)

MAKA DARI ITU ALLAH MERENDAHKAN DIRI-NYA MENGAMBIL RUPA SEORANG HAMBA,MENGOSONGKAN DIRI-NYA......UNTUK MENEBUS DOSA DAN PELANGGARAN ANDA DAN SAYA(YES 53:3-5 =>GANJARAN YANG MENDATANGKAN KESELAMATAN DITIMPAKAN KEPADA-NYA)......DOSA ITU TETAP DIPERHITUNGKAN-NYA KARENA KE MAHA ADIL-AN ALLAH.....TETAPI BUKAN BERARTI ALLAH TIDAK MAHA KASIH.....DENGAN PENEBUSAN YANG DILAKUKAN OLEH-NYA MAKA ALLAH MENYATAKAN KE MAHA KASIH-AN-NYA KEPADA MANUSIA.....

YER 31:3 CUKUP JELAS ALLAH MENGASIHI KITA DENGAN KASIH YANG KEKAL.....DAN AKAN TERUS MELANJUTKAN KASIH-NYA YANG KEKAL....MELALUI TUHAN YESUS(YOH 3:16-17)=>HANYA KASIH ALLAH YANG KEKAL INILAH YANG DAPAT MENGHANTAR MANUSIA KE SURGA....


PERTANYAAN UNTUK ANDA:

>MANAKAH DALILNYA DALAM QURAN/HADIS BAHWA ALLAH YANG MAHA KUASA TIDAK PERLU TURUN KE DUNIA UNTUK MENGHAPUS/MENGAMPUNI DOSA MANUSIA?

DALAM AKIDAH HADIS CUKUP JELAS...

HADIS MENULISKAN BAHWA ALLAH DAPAT TURUN DARI LANGIT...
KITAB IBNUMAJAH HADIST NO - 1378
>> .....Sesungguhnya Allah turun ke langit bumi...
KITAB DARIMI HADIST NO - 1445;1447
>>......Allah turun ke langit dunia.....

DAN ALLAH PERLU TURUN KE DUNIA UNTUK MENGAMPUNI/MENGHAPUS DOSA MANUSIA...

KITAB IBNUMAJAH HADIST NO - 1379
>>....Allah turun ke langit dunia lalu mengampuni...

PERTANYAAN SAYA ULANG :

>>MANAKAH DALILNYA BAHWA ALLAH ITU MAHA KUASA TIDAK PERLU TURUN KE DUNIA UNTUK MENGHAPUS/MENGAMPUNI DOSA MANUSIA?ADAKAH AKIDAH QURAN YANG MELAWAN HADIS TERSEBUT?SAYA RASA TIDAK ADA.....
_____________
Aulia wrote: "ngapain Allah bersusah payah nuzul hanya utk dipecundangi manusia?"
_____________
Jawab :
APAKAH TUHAN YESUS DIPECUNDANGI MANUSIA?TIDAK....
TIDAK ADA SEORANGPUN DAPAT MENGAMBIL SESUATU DARI-NYA JIKA TIDAK DIKARUNIAKAN DARI SORGA.....TIDAK ADA SEORANGPUN DAPAT MENGAMBIL NYAWA-NYA.....APALAGI MEMPECUNDANGI-NYA.....TIDAK ADA.....SEMUA YANG DILAKUKAN-NYA BUKTI KE MAHA KASIH-AN-NYA YANG KEKAL KEPADA MANUSIA....ITULAH TUGAS YANG DITERIMA DARI BAPA-NYA..

APAKAH TUHAN YESUS DIPECUNDANGI?MARI KITA LIHAT....

TUHAN YESUS MEMILIKI OTORITAS YANG CUKUP UNTUK MEMBATALKAN PENYALIBAN...

1. IA DAPAT MENGERAHKAN 12 PASUKAN MALAIKAT MEMBATALKAN PENYALIBAN...
MAT 26:53 Atau kausangka, bahwa Aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku, supaya Ia segera mengirim lebih dari dua belas pasukan malaikat membantu Aku?

2. IA DAPAT MEMERINTAHKAN PETRUS MEMBUNUH SEMUA YANG INGIN MENYALIBKAN-NYA SAAT MEREKA SEMUA REBAH KE TANAH...

Yoh. 18:6 Ketika Ia berkata kepada mereka: "Akulah Dia," mundurlah MEREKA DAN JATUH KE TANAH.

KARENA SAAT ITU PETRUS(PARA MURID) MEMBAWA 2 PEDANG.....
Luk. 22:38 Kata mereka: "Tuhan, ini DUA PEDANG." Jawab-Nya: "Sudah cukup."

JADI JANGAN SALAH SANGKA OLEH PERNYATAAN SAYA DIATAS...IA MEMANG OLEH KARENA KEHENDAK ALLAH MELEPASKAN SEGALANYA TERMASUK NYAWA UNTUK MENERIMA KEMBALI...BUKAN HAL YANG MUDAH BAGI TUHAN YESUS MELEPASKAN KEILAHIAN-NYA SEPENUHNYA DIKARENAKAN KEHENDAK DARI BAPA-NYA....UNTUK MENANGGUNG KEMATIAN YANG FANA....ADA PERGUMULAN YANG CUKUP PELIK DALAM DIRI TUHAN YESUS....SEHINGGA MENJADIKAN-NYA "GENTAR" DAN "TAKUT".

SEBAB TIDAK ADA SEORANGPUN DAPAT MENGAMBIL SESUATU DARI-NYA JIKA TIDAK DIKARUNIAKAN DARI SORGA...

Yoh. 3:27 Jawab Yohanes: "Tidak ada seorangpun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga.
_____________________
TUHAN YESUS BERKUASA UNTUK MELEPASKAN HAK TERSEBUT...UNTUK MENERIMANYA KEMBALI...YOH 10:17-18...


YOH 10:17 Bapa mengasihi Aku, oleh karena Aku memberikan nyawa-Ku(TUHAN YESUS MEMBERIKAN SEGALANYA TERMASUK NYAWA) UNTUK MENERIMANYA KEMBALI.

YOH 10:18 Tidak seorangpun mengambilnya dari pada-Ku, =>TIDAK ADA SEORANGPUN DAPAT MENGAMBIL SEGALA SESUATU DARIPADA YESUS...

YOH 10:18 ....melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. =>MELAINKAN IA MEMBERIKAN MENURUT KEHENDAK-NYA SENDIRI....

YOH 10:18 .....Aku(TUHAN YESUS) berkuasa MEMBERIKANNYA(MELEPASKAN SEGALANYA) dan BERKUASA MENGAMBILNYA KEMBALI. =>IA BERKUASA MEMBERIKAN(MELEPASKAN SEGALANYA TERMASUK HAK KESETARAAN DENGAN ALLAH) DAN UNTUK MENGAMBILNYA KEMBALI =>TERMASUK MEMBERIKAN/MELEPASKAN HAK KEILAHIAN/KESETARAAN DENGAN ALLAH UNTUK SEMENTARA WAKTU....UNTUK MENGAMBILNYA KEMBALI....ADAKAH MUHAMMAD/MUSA BERKUASA MELEPASKAN NYAWA UNTUK MENERIMA KEMBALI???

YOH 10:18 .....Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku."..=>ITULAH TUGAS YANG DITERIMA DARI BAPA-NYA...UNTUK MELEPASKAN SEGALA YANG ADA PADA DIRI-NYA...UNTUK MEMBUKTIKAN KASIH-NYA YANG KEKAL PADA MANUSIA....YER 31:3 => .... Aku mengasihi engkau(MANUSIA) dengan kasih yang kekal, sebab itu Aku melanjutkan kasih setia-Ku kepadamu.  ; BUKTI =>YOH 3:16 =>Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.=>YOH 3:17 =>Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.SEBAB TIDAK ADA KASIH YANG LEBIH BESAR DARI BERKORBAN NYAWA...Yoh. 15:13 Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya ....=>ALLAH DIKATAKAN MAHA KASIH MAKA DIBUKTIKAN DENGAN BERKORBAN SEGALANYA YANG IA MILIKI...BAHKAN NYAWA-NYA SENDIRI....

SEMUA ITU UNTUK MEMBUKTIKAN KASIH-NYA YANG KEKAL KEPADA MANUSIA SEBAB TIDAK ADA KASIH YANG LEBIH BESAR DARI KASIH MEMBERIKAN NYAWA-NYA...BAGI YANG DIKASIHI-NYA....

Yoh. 15:13 TIDAK ADA KASIH YANG LEBIH BESAR(MAHA KASIH) dari pada KASIH seorang yang MEMBERIKAN NYAWANYA untuk sahabat-sahabatnya.
PERTANYAAN BALIK:
>MANAKAH DALIL BAHWA ADA MANUSIA YANG BERKUASA MEMPECUNDANGI-NYA?ADAKAH TUHAN YESUS PERNAH BERKATA BAHWA DIRI-NYA TELAH DIPECUNDANGI?
____________
Aulia wrote: "apa istimewanya manusia dihadapan Allah koq sampe dosa-dosanya manusiq yg blm terjadi sudah ditebus?"
_____________
PERTANYAAN BOS AULIA SARA => "apa istimewanya manusia dihadapan Allah koq sampe dosa-dosanya manusiq yg blm terjadi sudah ditebus?"

Jawab :
MANUSIA SANGAT BERHARGA DI MATA-NYA(Yes. 43:4)....KARENA DIANTARA SEMUA CIPTAAN-NYA HANYA MANUSIALAH YANG TERMULIA....KARENA MEMILIKI KESERUPAAN HAMPIR SAMA DENGAN DIRI-NYA.....AKIDAH ISLAM DAN KRISTEN MENGISYARATKAN HAL YANG SAMA...


 SIAPAKAH MANUSIA ITU SENDIRI DI MATA ALLAH(SEBELUM JATUH DALAM DOSA):
AKIDAH KRISTEN...
>> MANUSIA PADA MULANYA DICIPTAKAN MENURUT GAMBAR DAN RUPA ALLAH :
KEJADIAN 1:26-27 TERTULIS :
1:26 Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita(THEOS) menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi."
1:27 Maka Allah(ELOHIM) menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.
MANUSIA DIHEMBUSI ROH ALLAH…

KEJADIAN 3:22 => Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat; maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya."=>MANUSIA ITU TELAH MENJADI SEPERTI SALAH SATU DARI KITA....MANUSIA ITU MENJADI SERUPA BANGET SEPERTI ALLAH....

MANUSIA DICIPTAKAN SEPERTI ALLAH....
 MAZMUR 8:4-5 MENULISKAN..
8:4 (8-5) apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya?
8:5 (8-6) Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.

Spt apakah CITRA DAN GAMBAR Allah itu??
Mat 5:48 Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna."
1Ptr. 1:15 tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus...
Imamat 19:2b LAI TB, Kuduslah kamu, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, kudus.

AKIDAH ISLAM ...

BAGAIMANA ADAM DICIPTAKAN ?

QURAN BERKATA...Q 95:4. sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. =>menciptakan manusia sebaik-baiknya....spt apakah KADAR kebaikan CIPTAAN ALLAH dalam diri manusia?? =>

QURAN JUGA MENGISYARATKAN HAL YANG SAMA...BAHWA ALLAH MENCIPTAKAN MANUSIA dengan sebaik-baiknya(q 95:4)...dan diciptakan  MENURUT FITRAH ALLAH...
Q 30:30...fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. ....

Konfirm dengan HADIS berikut....

Sahih Muslim, Book 032, Hadith Number 6325.
This hadith has been transmitted on the authority of Abu Huraira and in the hadith transmitted on the authority of Ibn Hatim Allah's Apostle (may peace be upon him) is reported to have said: When any one of you fights with his brother, he should avoid his face for ALLAH CREATED ADAM IN HIS OWN IMAGE.

MAKA DARI ITU TUHAN SENDIRI BERKATA....

Yes. 43:4 Oleh karena engkau(MANUSIA) berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau....=>DIA MENGASIHI KITA DENGAN KASIH YANG KEKAL(YER 31:3)

APA BUKTI MANUSIA ITU SANGAT BERHARGA?HANYA MANUSIA SAJA YANG DIKASIHI ALLAH DENGAN KASIH YANG KEKAL....
YER 31:3 Dari jauh TUHAN menampakkan diri kepadanya: Aku(ELOHIM) mengasihi engkau dengan KASIH YANG KEKAL, sebab itu Aku(ELOHIM) melanjutkan kasih setia-Ku kepadamu.

KONFIRM YOH 3:16-17 :

YOH 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

YOH 3:17 Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.

PERTANYAAN SAYA UNTUK ANDA:
>BGM DENGAN ALLOH?APAKAH ALLOH MAHA KASIH?JIKA YA MENGAPA ALLOH BERHASRAT NERAKA DIPENUHI OLEH MANUSIA DAN JIN?=>PERTANYAAN INI TAK AKAN PERNAH BISA DIJAWAB OLEH ZAKIR NAIK,BAHKAN AHMAD DEEDAT....

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar